Villkor

Villkoren gäller endast
om allt om www.souvy.nl.
Alla rättigheter förbehålls.
Kontakt: info@souvy.nl
Dosiostraat 192, 3066NH Rotterdam

Innehållsförteckning:

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Företagarens identitet
Artikel 3 – Tillämpning
Artikel 4 – Erbjudandet
Artikel 5 – Avtalet
Artikel 6 – Ångerrätt
Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under betänketiden
Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta
Artikel 9 – Företagarens skyldigheter vid återkallelse
Artikel 10 – Uteslutningsrätt till ångerrätt
Artikel 11 – Priset
Artikel 12 – Efterlevnad och extra garanti
Artikel 13 – Leverans och utförande
Artikel 14 – Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning
Artikel 15 – Betalning
Artikel 16 – Klagomålsförfarande
Artikel 17 – Tvister
Artikel 18 – Branschgaranti
Artikel 19 – Ytterligare eller andra bestämmelser

Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

 1. Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av företagaren eller av tredje part på grundval av ett avtal mellan tredje parten och företagaren;
 2. Betänketid: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. Konsument: den fysiska person som inte agerar för ändamål som har samband med hans näringsverksamhet, affär, hantverk eller yrke;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
 6. Varaktighetsavtal: ett avtal som sträcker sig till regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;
 7. Hållbar databärare: varje verktyg – inklusive e-post – som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligen riktad till honom på ett sätt som framtida konsultation eller användning under en period som är skräddarsydd för det syfte informationen är avsedd för. , och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
 8. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att häva distansavtalet inom ångerfristen;
 9. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid exklusivt eller gemensamt bruk sker fram till och med avtalets ingående. eller fler tekniker för fjärrkommunikation;
 11. Ångerblankett modell: den europeiska modell ångerblankett som ingår i bilaga I till dessa villkor. Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har någon ångerrätt avseende sin beställning;
 12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att sluta avtal, utan att konsument och företagare behöver mötas i samma rum samtidigt.
Artikel 2 – Företagarens identitet

Souvy
Handlar under namnet Souvy.

Företagsadress:
Dosiostraat 192, 3066NH Rotterdam

Besöksadress (endast efter överenskommelse):
Wilhelminakade 173
3072AP Rotterdam

E-postadress: info@souvy.nl
Handelskammarens nummer: 59072156
Momsregistreringsnummer: NL856121381B01

Om företagarens verksamhet är föremål för ett relevant licenssystem:
uppgifter om tillsynsmyndigheten.

Om företagaren utövar ett reglerat yrke:

 • den yrkesförening eller organisation som han är ansluten till;
 • yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den tilldelades;
 • en hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och angivande av var och hur dessa yrkesregler är tillgängliga.
Artikel 3 – Tillämpning
 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.
 2. Innan distansavtalet ingås görs texten i dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer företagaren, innan distansavtalet ingås, att ange hur de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och att de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av konsumenten .
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, utan hinder av föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan lagras på ett enkelt sätt. sätt på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt på begäran av konsumenten elektroniskt eller på annat sätt.
 4. För det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den för honom mest förmånliga bestämmelse vid motstridiga villkor. .
Artikel 4 – Erbjudandet
 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitala innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.
 3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.
Artikel 5 – Avtalet
 1. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, ingås avtalet i det ögonblick då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de tillhörande villkoren.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten lösa upp avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Inom rättsliga ramar kan företagaren informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motiverade skäl, eller att ställa särskilda villkor för utförandet.
 5. Senast vid leverans av produkten, tjänsten eller det digitala innehållet till konsumenten kommer företagaren att skicka följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
  • besöksadressen för företagarens etablering dit konsumenten kan gå med klagomål;
  • under vilka villkor och på vilket sätt konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
  • informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
  • priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; i den mån det är tillämpligt, kostnaderna för leverans; och sättet för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet;
  • kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd varaktighet;
  • om konsumenten har ångerrätt, modell ångerrätt.
 6. Vid en dyr transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.
Artikel 6 – Ångerrätt

För produkter:

 1. Konsumenten kan lösa ett avtal avseende köp av en vara under en betänketid på minst 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men inte ålägga honom att ange sina skäl. Efter avbokning har du ytterligare 14 dagar på dig att returnera din produkt.
 2. Den betänketid som avses i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg utsett, som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:
  • om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har tagit emot den sista produkten. Företagaren kan, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta innan beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
  • om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje man utsedd av denne, har tagit emot den sista försändelsen eller den sista delen;
  • vid avtal om regelbunden leverans av produkter under viss tid: den dag då konsumenten, eller av denne utsedd tredje part, har tagit emot den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett konkret medium:

 1. Konsumenten kan utan angivande av skäl lösa ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte har levererats på ett materiellt medium under minst 14 dagar. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men inte ålägga honom att ange sina skäl.
 2. Den betänketid som avses i punkt 3 börjar dagen efter det att avtalet ingåtts.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett väsentligt medium om du inte informerar om ångerrätten:

 1. Om företagaren inte har försett konsumenten med den lagstadgade informationen om ångerrätten eller ångerrättsmodellen, kommer betänketiden att löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketiden som bestämts i enlighet med föregående stycken i denna artikel.
 2. Om företagaren har lämnat konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens början, upphör ångerfristen 14 dagar efter den dag då konsumenten fick den informationen. .
Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under betänketiden
 1. Under avkylningstiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att konsumenten endast får hantera och besiktiga varan som han skulle få göra i butik.
 2. Konsumenten ansvarar endast för värdeminskning på varan som är ett resultat av ett sätt att hantera varan som går utöver vad som är tillåtet i 1 mom.
 3. Konsumenten ansvarar inte för värdeminskning på produkten om företagaren inte har försett honom med all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid avtalets ingående.
Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta
 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer han att anmäla detta till företagaren inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerrätt eller på annat entydigt sätt.
 2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, returnerar konsumenten produkten eller överlämnar den till (en auktoriserad representant för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har i alla fall iakttagit returtiden om han returnerar varan innan betänketiden har löpt ut.
 3. Konsumenten returnerar produkten med alla medföljande tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och förpackning, och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
 4. Risken och bevisbördan för korrekt och rätt utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.
 5. Företagaren står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har anmält att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om företagaren anger att han kommer att stå för kostnaderna själv, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för retur.
 6. Om konsumenten frånträder efter att först uttryckligen begärt att tillhandahållande av tjänsten eller leverans av gas, vatten eller el som inte har gjorts färdig för försäljning i begränsad volym eller viss mängd påbörjas under ångerfristen, är konsumenten skyldig företagaren a ett belopp som är proportionellt mot den del av förpliktelsen som har fullgjorts av företagaren vid tidpunkten för utträdet, jämfört med fullgörandet av förpliktelsen.
 7. Konsumenten står inte för några kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som inte har gjorts färdiga för försäljning i begränsad volym eller mängd, eller för leverans av fjärrvärme, om:
  • företagaren inte har gett konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätt, ersättning av kostnader vid ångerrätt eller modellformuläret för ångerrätt, eller;
  • konsumenten inte uttryckligen begärt påbörjande av utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten, el eller fjärrvärme under betänketiden.
 8. Konsumenten ska inte stå för några kostnader för hel eller delvis leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium, om:
  • innan dess leverans har han inte uttryckligen samtyckt till att påbörja fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen;
  • han inte har erkänt att förlora sin ångerrätt när han lämnade sitt samtycke; eller
  • företagaren har inte bekräftat detta uttalande från konsumenten.
 9. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer alla tilläggsavtal att upplösas enligt lag.
Artikel 9 – Företagarens skyldigheter vid återkallelse
 1. Om företagaren gör meddelandet om ångerrätt från konsumenten möjligt elektroniskt, kommer han omedelbart att skicka en bekräftelse på mottagandet efter att ha mottagit detta meddelande.
 2. Företagaren återbetalar alla betalningar från konsumenten, exklusive eventuella leveranskostnader som debiterats av företagaren för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelat honom om återkallelsen. Om inte företagaren erbjuder sig att hämta varan själv, får han vänta med återbetalning tills han har tagit emot produkten eller tills konsumenten visar att han har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Företagaren använder samma betalningsmetod som konsumenten har använt för återbetalning, om inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen behöver företagaren inte ersätta merkostnaderna för den dyrare metoden.
Artikel 10 – Uteslutningsrätt till ångerrätt

Företagaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för avtalets ingående:

 1. Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;
 2. Avtal som ingåtts under en offentlig auktion. Med offentlig auktion avses ett försäljningssätt där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren till den konsument som personligen är närvarande eller som ges möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen, under ledning av en auktionsförrättare, och där den vinnande budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 3. Serviceavtal, efter full utförande av tjänsten, men endast om:
  • utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
  • konsumenten har förklarat att han kommer att förlora sin ångerrätt så snart företagaren har fullföljt avtalet;
 4. Tjänsteavtal för tillhandahållande av boende, om ett specifikt datum eller period för utförandet anges i avtalet och annat än för bostadsändamål, godstransporter, biluthyrningstjänster och catering;
 5. Avtal om fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller en viss period för dess genomförande;
 6. Produkter tillverkade enligt konsumentspecifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som är uppenbart avsedda för en specifik person;
 7. Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhet;
 8. Förseglade produkter som inte lämpar sig för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans;
 9. Produkter som oåterkalleligt blandas med andra produkter efter leverans till sin natur;
 10. Alkoholhaltiga drycker, vars pris har överenskommits vid avtalets ingående, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har inflytande över ;
 11. Förseglade ljud-, videoinspelningar och datorprogramvara, vars försegling har brutits efter leverans;
 12. Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dessa;
 13. Tillhandahållande av digitalt innehåll annat än på ett materiellt medium, men endast om:
  • utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
  • konsumenten har förklarat att han förlorar sin ångerrätt.
Artikel 11 – Priset
 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.
 2. Till skillnad från föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över, med rörliga priser. Detta beroende av fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.
 4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:
  • de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller
  • konsumenten har befogenhet att häva avtalet med verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft.
 5. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.
 6. Rabattkoder gäller inte för bokkategorin, förutsatt att rabatten har registrerats via Mediemyndigheten.
Artikel 12 – Efterlevnad av avtalet och extra garanti
 1. Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser som finns vid datumet för avtalets ingående och/eller statliga föreskrifter. . Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
 2. En extra garanti från företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren enligt avtalet om företagaren har underlåtit att följa sin del av avtalet.
 3. Med extra garanti avses varje åtagande från företagaren, dennes leverantör, importör eller producent där denne ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad som krävs i lag för det fall han har underlåtit att fullgöra sin del av avtalet. …
Artikel 13 – Leverans och utförande
 1. Företagaren kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av order på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
 3. Med iakttagande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor, kommer företagaren att utföra godkända beställningar skyndsamt men senast inom 14 dagar, om inte annan leveranstid har överenskommits. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte eller endast delvis kan utföras, meddelas konsumenten detta senast 14 dagar efter det att denne har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att lösa upp avtalet utan kostnader och rätt till eventuell ersättning.
 4. Efter upplösning enligt föregående stycke återbetalar företagaren omedelbart det belopp som konsumenten har betalat.
 5. Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och tillkännagiven för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.
Artikel 14 – Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning

Annullering:

  1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med iakttagande av överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid om högst en månad.
  2. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst mot utgången av bindningstiden, med iakttagande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid om minst en månad.
  3. Konsumenten kan ingå de avtal som avses i föregående stycken:
   – avboka när som helst och är inte begränsade till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
   – åtminstone avbryta på samma sätt som de ingåtts av honom;
   – alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren bestämt för sig själv.

Förlängning:

  1. Ett avtal som ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas under en bestämd tid.
  2. I motsats till föregående stycke får ett avtal som har ingåtts för viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagsnyheter samt veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en viss tid av högst tre månader, om konsumenten motsätter sig detta förlängda avtal kan säga upp förlängningens utgång med en uppsägningstid på högst en månad.
  3. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst får säga upp sig med en uppsägningstid på högst en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.
  4. Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet:

 1. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid om högst en månad, om inte skälighet och skälighet motsätter sig att hävning sker innan den avtalade löptiden löper ut.
Artikel 15 – Betalning
 1. I den mån inte annat föreskrivs i avtalet eller tilläggsvillkoren ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter ångerrättens början eller i avsaknad av ångerfrist inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat. ingåendet av avtalet. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period dagen efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får konsumenten aldrig i allmänna villkor åläggas att betala mer än 50 % i förskott. När förskottsbetalning stipuleras kan konsumenten inte göra gällande några rättigheter med avseende på utförandet av den aktuella beställningen eller tjänsten/tjänsterna innan den föreskrivna förskottsbetalningen har erlagts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.
 4. Om konsumenten inte fullgör sina betalningsförpliktelser i tid,
  efter att han har informerats av företagaren om den sena betalningen och företagaren har gett konsumenten en frist på 14 dagar för att fortfarande fullgöra sina betalningsförpliktelser, efter underlåtenhet att betala inom denna 14-dagarsperiod, är detta belopp fortfarande skyldigt den lagstadgade räntan och företagaren har rätt att ta ut de utomrättsliga inkassokostnader som han ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15 % på utestående belopp upp till 2 500 €; 10 % på nästa € 2 500 och 5 % på nästa € 5 000 med ett minimum av € 40, =. Företagaren kan avvika från angivna belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.
Artikel 16 – Klagomålsförfarande
 1. Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta reklamationsförfarande.
 2. Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom skälig tid efter att konsumenten upptäckt bristerna.
 3. Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre handläggningstid svarar företagaren inom 14 dagar med ett mottagandebesked och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
 4. Konsumenten måste ge företagaren minst 4 veckor på sig att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.
Artikel 17 – Tvister
 1. Endast holländsk lag gäller för avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller.
 2. Tvister mellan konsumenten och företagaren om ingående eller genomförande av avtal med avseende på produkter och tjänster som ska levereras eller levereras av denna företagare kan, med iakttagande av bestämmelserna nedan, ställas av både konsumenten och företagaren till Tvisterna kommitté. .
 3. En tvist kommer endast att behandlas av tvistenämnden om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till företagaren inom skälig tid.
 4. Om klagomålet inte leder till en lösning ska tvisten lämnas till tvistenämnden skriftligen eller i annan form som nämnden bestämmer senast 12 månader efter det datum då konsumenten lämnade in klagomålet till företagaren.
 5. Om konsumenten vill lämna in en tvist till tvistenämnden är företagaren bunden av detta val. Företrädesvis anmäler konsumenten detta först till företagaren.
 6. Om företagaren vill lägga en tvist till tvistnämnden ska konsumenten inom fem veckor efter skriftlig begäran från företagaren skriftligen meddela om han också vill göra det eller om han vill att tvisten ska handläggas. av behörig domstol. Om företagaren inte informeras om konsumentens val inom fem veckor har företagaren rätt att överlämna tvisten till behörig domstol.
 7. Tvistemålsnämnden fattar beslut på de villkor som anges i tvistnämndens bestämmelser. Tvistemålsnämndens beslut fattas i form av bindande råd.
 8. Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller kommer att avbryta handläggningen om företagaren har beviljats betalningsinställelse, har gått i konkurs eller faktiskt har avslutat sin näringsverksamhet, innan en tvist har behandlats av nämnden vid förhandlingen och slutgiltigt beslut har meddelats.

 

 

Bilaga I: Mall för ångerblankett

Modell ångerblankett

(fyll i och returnera endast detta formulär om du vill häva avtalet)

– Till: Souvy

Dosio Street 192
3066NH Rotterdam
Nederländerna

info@souvy.nl

– Jag/vi* meddelar härmed att jag/vi* delar vårt avtal ang
försäljning av följande produkter:[aanduiding product] *
leverans av följande digitala innehåll:[aanduiding digitale inhoud] *
tillhandahållande av följande tjänst:[aanduiding dienst] *,
återkalla/återkalla*

– Beställd den*/mottagen den* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

-[Handtekening consument(en)] (endast när denna blankett skickas in på papper)

* Stryk det som inte är tillämpligt eller fyll i det som gäller.