Generelle vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser gælder kun
om alt om www.souvy.nl.
Alle rettigheder er forbeholdt.
Kontakt: info@souvy.nl
Dosiostraat 192, 3066NH Rotterdam

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Iværksætterens identitet
Artikel 3 – Anvendelse
Artikel 4 – Tilbuddet
Artikel 5 – Aftalen
Artikel 6 – Fortrydelsesret
Artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden
Artikel 8 – Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostningerne hertil
Artikel 9 – Forpligtelser for iværksætteren i tilfælde af tilbagetrækning
Artikel 10 – Udelukkelsesret til fortrydelse
Artikel 11 – Prisen
Artikel 12 – Overholdelse og ekstra garanti
Artikel 13 – Levering og udførelse
Artikel 14 – Varighed af transaktioner: varighed, annullering og forlængelse
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klageprocedure
Artikel 17 – Tvister
Artikel 18 – Branchegaranti
Artikel 19 – Yderligere eller andre bestemmelser

Artikel 1 – Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

 1. Tillægsaftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af iværksætteren eller af tredjemand på grundlag af en aftale mellem tredjeparten og iværksætteren;
 2. Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler for formål, der er relateret til hans handel, forretning, håndværk eller erhverv;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form;
 6. Varighedsaftale: en aftale, der strækker sig til regelmæssig levering af varer, tjenester og/eller digitalt indhold i en vis periode;
 7. Holdbar databærer: ethvert værktøj – herunder e-mail – der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er personligt rettet til ham på en måde, som fremtidig konsultation eller brug i en periode, der er skræddersyet til det formål, som informationen er beregnet til , og som tillader uændret gengivelse af den lagrede information;
 8. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at annullere fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 9. Entreprenør: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
 10. Fjernaftale: en aftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvorved der sker eksklusiv eller fælles brug frem til og med indgåelse af aftalen. en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
 11. Modelfortrydelsesformular: Den europæiske modelfortrydelsesformular inkluderet i bilag I til disse vilkår og betingelser. Bilag I skal ikke stilles til rådighed, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret med hensyn til sin ordre;
 12. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbruger og iværksætter skal mødes i samme lokale på samme tid.
Artikel 2 – Iværksætterens identitet

Souvy
Handler under navnet Souvy.

Forretningsadresse:
Dosiostraat 192, 3066NH Rotterdam

Besøgsadresse (kun efter aftale):
Wilhelminagade 173
3072AP Rotterdam

E-mail-adresse: info@souvy.nl
Handelskammernummer: 59072156
Momsidentifikationsnummer: NL856121381B01

Hvis iværksætterens aktivitet er underlagt et relevant licenssystem:
oplysninger om tilsynsmyndigheden.

Hvis iværksætteren udøver et lovreguleret erhverv:

 • den faglige sammenslutning eller organisation, som han er tilsluttet;
 • den faglige titel, det sted i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den blev tildelt;
 • en henvisning til de faglige regler, der gælder i Holland og angivelse af, hvor og hvordan disse faglige regler er tilgængelige.
Artikel 3 – Anvendelse
 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernaftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.
 2. Inden fjernaftalen indgås, gøres teksten til disse generelle vilkår og betingelser tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil iværksætteren, inden fjernaftalen indgås, oplyse, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren vil blive tilsendt gratis. .
 3. Såfremt fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse almindelige vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevares på en enkel måde. måde på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen være angivet, hvor de almindelige vilkår og betingelser kan læses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis efter anmodning fra forbrugeren elektronisk eller på anden måde.
 4. Såfremt der ud over disse generelle betingelser gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, gælder andet og tredje afsnit tilsvarende, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham, i tilfælde af modstridende betingelser.
Artikel 4 – Tilbuddet
 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter, digitale indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren mulighed for en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter, tjenester og/eller digitale indhold. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.
Artikel 5 – Aftalen
 1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og opfyldelsen af de tilhørende betingelser.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Inden for juridiske rammer kan iværksætteren informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en bestilling eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
 5. Iværksætteren sender følgende information til forbrugeren senest ved levering af produktet, tjenesten eller det digitale indhold, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:
  • besøgsadressen for iværksætterens virksomhed, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
  • betingelserne for og den måde, forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten på, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
  • oplysningerne om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
  • prisen inklusive alle afgifter på produktet, tjenesten eller det digitale indhold; i det omfang det er relevant, leveringsomkostningerne; og betalingsmåden, leveringen eller opfyldelsen af fjernsalgsaftalen;
  • kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed;
  • hvis forbrugeren har fortrydelsesret, modelfortrydelsesformularen.
 6. Ved en dyr handel gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for første levering.
Artikel 6 – Fortrydelsesret

For produkter:

 1. Forbrugeren kan uden begrundelse ophæve en aftale om køb af en vare i en betænkningstid på mindst 14 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men ikke forpligte ham til at angive sin(e) årsag(er). Efter annullering har du yderligere 14 dage til at returnere dit produkt.
 2. 1 nævnte betænkningstid begynder dagen efter, at forbrugeren eller en af forbrugeren på forhånd udpeget tredjepart, som ikke er transportør, har modtaget produktet, eller:
  • hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren, eller en af denne udpeget tredjemand, har modtaget det sidste produkt. Iværksætteren kan, forudsat at han tydeligt har informeret forbrugeren om dette forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstider.
  • hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af denne udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;
  • ved aftaler om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af denne udpeget tredjemand har modtaget det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medie:

 1. Forbrugeren kan ophæve en serviceaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke er leveret på et håndgribeligt medium i minimum 14 dage uden angivelse af grund. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men ikke forpligte ham til at angive sin(e) årsag(er).
 2. Den i stk. 3 nævnte betænkningstid begynder dagen efter aftalens indgåelse.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et væsentligt medie, hvis du ikke informerer om fortrydelsesretten:

 1. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller modelfortrydelsesformularen, udløber refleksionsperioden tolv måneder efter afslutningen af den oprindelige betænkningstid bestemt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.
 2. Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de i det foregående afsnit nævnte oplysninger inden for tolv måneder efter startdatoen for den oprindelige fortrydelsesperiode, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger. .
Artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden
 1. I fortrydelsesperioden vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Grundprincippet her er, at forbrugeren kun må håndtere og besigtige varen, som han ville have lov til at gøre i en butik.
 2. Forbrugeren hæfter kun for værdiforringelse af varen, der er et resultat af en måde at håndtere varen på, der går ud over, hvad der er tilladt i stk.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller ved aftalens indgåelse.
Artikel 8 – Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostningerne hertil
 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, meddeler han dette til iværksætteren inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af modelfortrydelsesformularen eller på anden entydig måde.
 2. Så hurtigt som muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter meddelelsen omhandlet i stk. 1, returnerer forbrugeren produktet eller afleverer det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer varen inden betænkningstidens udløb.
 3. Forbrugeren returnerer produktet med alt medfølgende tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i dets originale stand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren.
 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
 5. Iværksætteren afholder de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis iværksætteren ikke har indberettet, at forbrugeren skal afholde disse omkostninger, eller hvis iværksætteren angiver, at han selv vil afholde omkostningerne, skal forbrugeren ikke afholde omkostningerne til returnering.
 6. Såfremt forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at levering af ydelsen eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort salgsklargjort i en begrænset mængde eller bestemt mængde påbegyndes i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren iværksætteren et skyldigt beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som er opfyldt af iværksætteren på tilbagekaldelsestidspunktet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
 7. Forbrugeren afholder ingen omkostninger til udførelse af ydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg i en begrænset mængde eller mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:
  • iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, refusion af omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller modelformularen til fortrydelse, eller;
  • forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om påbegyndelse af udførelsen af ydelsen eller levering af gas, vand, el eller fjernvarme i betænkningstiden.
 8. Forbrugeren afholder ingen omkostninger for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium, hvis:
  • forud for leveringen heraf har han ikke udtrykkeligt indvilliget i at påbegynde opfyldelsen af aftalen inden udløbet af fortrydelsesfristen;
  • han ikke har erkendt at miste sin fortrydelsesret ved at give sit samtykke; eller
  • iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
 9. Såfremt forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive opløst i henhold til loven.
Artikel 9 – Forpligtelser for iværksætteren i tilfælde af tilbagetrækning
 1. Hvis iværksætteren gør meddelelsen om fortrydelse fra forbrugeren mulig elektronisk, sender han straks en bekræftelse på modtagelsen efter modtagelsen af denne meddelelse.
 2. Iværksætteren refunderer alle betalinger foretaget af forbrugeren, eksklusive eventuelle leveringsomkostninger opkrævet af iværksætteren for det returnerede produkt, uden forsinkelse, men inden for 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren meddeler ham tilbagetrækningen. Medmindre iværksætteren tilbyder at afhente produktet selv, kan han vente med tilbagebetaling, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren viser, at han har returneret varen, alt efter hvad der er først.
 3. Iværksætteren anvender samme betalingsmetode, som forbrugeren har brugt til refusion, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmåde end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke tilbagebetale meromkostningerne for den dyrere metode.
Artikel 10 – Udelukkelsesret til fortrydelse

Iværksætteren kan udelukke følgende produkter og ydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i det mindste rettidigt til aftalens indgåelse:

 1. Produkter eller tjenester, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesfristen;
 2. Aftaler indgået under en offentlig auktion. Ved offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller ydelser af iværksætteren udbydes til den forbruger, der personligt er til stede, eller som får mulighed for personligt at være til stede på auktionen, under ledelse af en auktionsholder, og hvor den valgte budgiver er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne;
 3. Serviceaftaler, efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:
  • udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
  • forbrugeren har erklæret, at han vil miste sin fortrydelsesret, så snart iværksætteren har opfyldt aftalen fuldt ud;
 4. Serviceaftaler om levering af indkvartering, hvis aftalen indeholder en bestemt dato eller periode for implementering og andet end til boligformål, godstransport, biludlejning og catering;
 5. Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, hvis aftalen indeholder en bestemt dato eller periode for dens gennemførelse;
 6. Produkter fremstillet efter forbrugerspecifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller beslutning fra forbrugeren, eller som klart er beregnet til en bestemt person
 7. Produkter, der fordærves hurtigt eller har en begrænset holdbarhed;
 8. Forseglede produkter, der ikke er egnede til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvor forseglingen er brudt efter levering;
 9. Produkter, der i sagens natur er uigenkaldeligt blandet med andre produkter efter levering;
 10. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving i markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
 11. Forseglede lyd-, videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
 12. Aviser, tidsskrifter eller blade, med undtagelse af abonnementer herpå;
 13. Levering af andet digitalt indhold end på et håndgribeligt medie, men kun hvis:
  • udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
  • forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret.
Artikel 11 – Prisen
 1. I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode forhøjes priserne på de udbudte produkter og/eller ydelser ikke, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde variable priser for produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på. Denne afhængighed af udsving og det forhold, at eventuelle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovbestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og:
  • de er resultatet af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser; eller
  • forbrugeren har beføjelse til at hæve aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 5. Priserne angivet i tilbuddet af produkter eller ydelser er inklusive moms.
 6. Rabatkoder gælder ikke for bogkategorien, såfremt rabatten er registreret via Mediestyrelsen.
Artikel 12 – Overholdelse af aftalen og ekstra garanti
 1. Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse og/eller statslige bestemmelser. . Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.
 2. En ekstra garanti stillet af iværksætteren, dennes leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren i henhold til aftalen, hvis iværksætteren har undladt at overholde sin del af aftalen.
 3. Ved en ekstra garanti forstås enhver forpligtelse fra iværksætteren, dennes leverandør, importør eller producent, hvori han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der er lovpligtigt i tilfælde af, at han har misligholdt sin del af aftalen. …
Artikel 13 – Levering og udførelse
 1. Iværksætteren vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.
 3. Under iagttagelse af det anførte i pkt. 4 i disse almindelige betingelser, vil iværksætteren eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 14 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Bliver leveringen forsinket, eller kan en ordre ikke eller kun delvist udføres, vil forbrugeren få besked herom senest 14 dage efter, han har afgivet ordren. Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og er berettiget til en eventuel erstatning.
 4. Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.
 5. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
Artikel 14 – Varighed af transaktioner: varighed, annullering og forlængelse

Aflysning:

  1. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, under overholdelse af de aftalte fortrydelsesregler og et varsel på højst en måned.
  2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, til enhver tid mod udløbet af den tidsbegrænsede periode, med forbehold af de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på mindst en måned.
  3. Forbrugeren kan indgå de i de foregående stykker nævnte aftaler:
   – annullere til enhver tid og er ikke begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
   – i det mindste annullere på samme måde som de er indgået af ham;
   – altid opsige med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Udvidelse:

  1. En aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder el) eller ydelser, må ikke stiltiende forlænges eller forlænges for en bestemt periode.
  2. Uanset det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter løbende udsendelse af daglige nyheder og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges med en tidsbegrænset periode på højst 3 måneder, hvis forbrugeren modsætter sig dette. denne forlængede kontrakt kan opsige forlængelsens ophør med et varsel på højst en måned.
  3. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer eller ydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, såfremt forbrugeren til enhver tid kan fortryde med et varsel på højst 1 måned. Opsigelsesfristen er maksimalt tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end én gang om måneden, udbringning af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.
  4. En aftale med begrænset varighed om regelmæssig levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed:

 1. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte varighed.
Artikel 15 – Betaling
 1. Såfremt andet ikke er fastsat i aftalen eller tillægsbetingelserne, skal det skyldige beløb af forbrugeren betales senest 14 dage efter fortrydelsesfristens begyndelse, eller i mangel af fortrydelsesfrist inden 14 dage efter fortrydelsesfristen. aftalens indgåelse. Ved aftale om levering af en ydelse begynder denne frist dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.
 2. Ved salg af produkter til forbrugere kan forbrugeren aldrig i almindelige handelsbetingelser være forpligtet til at betale mere end 50 % forud. Når forudbetaling er fastsat, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til udførelsen af den/de pågældende ordre eller ydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er foretaget.
 3. Forbrugeren er forpligtet til straks at rapportere unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller oplyst til iværksætteren.
 4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser rettidigt,
  Efter at han er blevet informeret af iværksætteren om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter manglende betaling inden for denne 14-dages frist, skyldte dette beløb stadig de lovbestemte renter og iværksætteren er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, han pådrager sig. Disse indsamlingsomkostninger beløber sig til maksimalt: 15 % på udestående beløb op til € 2.500; 10 % på de næste 2.500 € og 5 % på de næste 5.000 € med et minimum på 40 €, =. Iværksætteren kan fravige de angivne beløb og procenter til fordel for forbrugeren.
Artikel 16 – Klageprocedure
 1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Reklamation over aftalens gennemførelse skal indgives fuldstændigt og klart beskrevet til iværksætteren inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
 3. Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for fristen på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Forbrugeren skal give iværksætteren mindst 4 uger til at løse klagen i gensidig samråd. Efter denne frist opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.
Artikel 17 – Tvister
 1. Kun hollandsk lov gælder for aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for.
 2. Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren om indgåelse eller gennemførelse af aftaler med hensyn til produkter og ydelser, der skal leveres eller leveres af denne iværksætter, kan forelægges for Tvistighedsnævnet af både forbrugeren og iværksætteren under overholdelse af bestemmelserne. nedenfor..
 3. En tvist vil kun blive behandlet af Tvistighedsnævnet, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til iværksætteren inden for rimelig tid.
 4. Fører klagen ikke til en løsning, skal tvisten indgives til Tvistighedsnævnet skriftligt eller i anden form, som fastsættes af nævnet, senest 12 måneder efter den dato, hvor forbrugeren indgav klagen til iværksætteren.
 5. Hvis forbrugeren ønsker at forelægge en tvist for Tvistighedsudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Forbrugeren melder dette helst først til iværksætteren.
 6. Såfremt iværksætteren ønsker at forelægge en tvist for tvistudvalget, skal forbrugeren inden 5 uger efter skriftlig anmodning herom fra iværksætteren skriftligt tilkendegive, om han også ønsker det, eller om han ønsker, at tvisten behandles. af den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke informeres om forbrugerens valg inden for en periode på fem uger, er iværksætteren berettiget til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.
 7. Tvistighedsnævnet træffer afgørelse på de betingelser, der er fastsat i Tvistighedsudvalgets vedtægter. Tvistighedsnævnets afgørelser træffes i form af bindende rådgivning.
 8. Tvistighedsnævnet behandler ikke en tvist eller indstiller behandlingen, hvis iværksætteren har fået betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har ophørt sin erhvervsvirksomhed, inden en tvist er behandlet af udvalget ved retsmødet og der er truffet endelig afgørelse.

 

 

Bilag I: Modelfortrydelsesformular

Modelfortrydelsesformular

(udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at fortryde aftalen)

– Til: Souvy

Dosio Street 192
3066NH Rotterdam
Holland

info@souvy.nl

– Jeg/Vi* giver hermed meddelelse om, at jeg/vi* deler vores aftale vedr
salg af følgende produkter:[aanduiding product] *
levering af følgende digitale indhold:[aanduiding digitale inhoud] *
levering af følgende service:[aanduiding dienst] *,
tilbagekalde/tilbagekalde*

– Bestilt den*/modtaget den* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

-[Handtekening consument(en)] (kun når denne formular indsendes på papir)

* Overstreg det, der ikke er relevant, eller udfyld det, der er gældende.